Inschrijvingen
Door uzelf in te schrijven voor een cursus stemt u in met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Partner in Zorg. Inschrijvingen kunnen per e-mail of schriftelijk worden gedaan. Een inschrijving is definitief als Partner in Zorg het bedrag van de desbetreffende cursus op haar rekening heeft ontvangen. Daarna ontvangt u van Partner in Zorg een bevestiging van de inschrijving (per post of per e-mail); dit is tevens het bewijs van deelneming.

Inschrijvingen in company cursussen
Voor in company cursussen geldt dat de inschrijving pas definitief is als er een optie is geplaatst en als de order schriftelijk voor akkoord is getekend en geretourneerd.

Boekingen cursus
Indien een bepaalde cursus is volgeboekt, dan neemt Partner in Zorg contact met u op om dit in onderling overleg op te lossen. Bij onvoldoende inschrijvingen kan Partner in Zorg besluiten dat de cursus niet door gaat. Wij zullen dit uiteraard zo tijdig mogelijk aan u doorgeven. Eventuele reeds gedane betalingen worden in dat geval gerestitueerd. Indien PaZo in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie naar verhouding plaats.

Betalingsvoorwaarden cursus
De betaling voor een gewenste cursus dient uiterlijk 15 werkdagen voor de datum van de geboekte cursus op ING rekeningnummer 67.72.68.793 t.n.v. Partner in Zorg te zijn bijgeschreven onder vermelding van de desbetreffende cursus en de datum van de 1ste cursusdag.

De kosten zijn fiscaal als scholingskosten aan te merken en derhalve voor 100% aftrekbaar van de fiscale winst.

Betalingsvoorwaarden in company cursussen
Betaling voor de in company cursussen geschiedt op basis van de door Partner in Zorg aan u gezonden factuur welke dient te worden betaald binnen de vermelde betalingstermijn. Betaling dient te geschieden op ING rekeningnummer 67.72.68.793 t.n.v. Partner in Zorg onder vermelding van uw factuurnummer. Bij een tweede betalingsherinnering wordt € 30,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien de factuur niet wordt voldaan, wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

Afmeldingen
Annulering van een cursus dient schriftelijk te gebeuren onder vermelding van de desbetreffende cursus en datum en kan tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus. Bij latere annulering dient het volledig te betalen bedrag te worden voldaan. Bij tijdige annulering ontvangt u uw betaalde bedrag retour minus € 50,- administratiekosten per persoon in rekening gebracht. Bij langdurige ziekte en overlijden kan in onderling overleg een regeling worden getroffen.

Verantwoordelijkheid betreffende ontvangst van informatie
Partner in Zorg doet er alles aan u tijdig op de hoogte te houden. Helaas blijft TPG Post nog wel eens in gebreke en ontvangt u niet op tijd de nodige informatie. Partner in Zorg kan niet verantwoordelijk zijn voor het niet ontvangen van post. Hebt u een week voor aanvang van de cursus nog geen schriftelijke bevestiging ontvangen, dan adviseren wij u dringend om contact op te nemen met Partner in Zorg.

Aansprakelijkheid
Partner in Zorg stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak ook, tijdens de van haar uitgaande activiteiten.

Studieboeken
Studieboeken en materiaalkosten zijn bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld is bij de cursussen